Obľúbené Email

Zoznam a objednávka školenia

Lean nástroje

Kurz:
 
# Meno kurzu Dátum začiatku kurzu Dátum konca kurzu Cena Použiť online
1 Kaizen Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Filozofia Kaizen je založená na poznaní, že veľa drobných každodenných zlepšovanie vedie k významnému zefektívnenie celej organizácie. Odovzdáme Vám naše skúsenosti, pomocou ktorých budete schopní sami nastaviť procesy pre zavádzanie drobných zlepšení, ktorý skutočne fungujú a nevyžadujú žiadne významné investície.

 

Cieľová skupina: vrcholový, vyšší a stredný management

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos nástrojov Kaizen pre organizáciu
 • Podmienky pre efektívne aplikovanie Kaizen
 • Nástroje a princípy fungovania Kaizen
 • (5S, vizuálny management, 5Why, PDCA (DMAIC) cyklus, KANBAN, SMED, VSM, POKA-Yoke, motivácia)
 • Ako implementovať nástroj Kaizen do praxe a vyhnúť sa možným prekážkam
 • Praktické príklady a ukážky
Poče zobrazení: 1607
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
2 Školenie 6S Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Metóda 6S pomáha hľadať plytvanie. Vznikla z pěti písmen japonských slov, ku ktorému sa pridalo ďalšie S, a to bezpečnosť. Zmyslom 6S je zabezpečenie a udržiavanie poriadku na pracovisku, čo povedie k bezchybnej výrobe a dobrému hospodárenia firmy. V kurze sa naučíte, ako efektívne vytvoriť príjemné, produktívne a bezpečné pracovisko a ako správne metódu implementovať.

 

Cieľová skupina: stredný a nižší management


Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos metódy 6S pre organizáciu
 • Základné kroky 6S
 • Konkrétne kroky pred zavedením metódy 6S
 • Postup pri praktickej realizácii metódy 6S v organizácii
 • Program implementácie
 • Udržiavanie a vylepšovanie zavedené metódy 6S
Poče zobrazení: 1653
Lektor: Peter Stasko
Lokácia: elearning
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
3 Školenie 8D Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Ako úspešné zvládnuť tímovej riešenie problémov? Metóda 8D Vám pomôže odhaliť koreňovú príčinu problémov, pre rýchle a efektívne riešenie reklamácií. Účastníci kurzu sa stanú plnohodnotným členom tímu, ktorý bude poverený zisťovaním príčin problémov, ich riešením a implementáciou nápravných preventívnych opatrení.

 

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, ktorí zodpovedajú za rozhodovanie o zmenách a za riešenie firemných problémov, ďalej riešiteľské tímy, ktoré analyzujú dáta a navrhujú možné spôsoby riešenia problémových situácií

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos metódy G8D pre organizáciu
 • Dôležité techniky G8D a analytické metódy
 • Kritéria pre použití metódy G8D
 • Definovanie problémov, vyhodnocovanie dát a návrhy riešení
 • Riadené a plánované zákazníckej reklamáciám
 • Stanete sa plnohodnotným členom vytvoreného tímu, ktorý bude poverený zisťovaním príčin problémov, ich riesenie, navrhnutím a implementácie nápravných a zároveň preventívnych opatrení
 • Modelové situácie, príklady s praxe
Poče zobrazení: 1566
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
4 Školenie APQP Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Ako dopredu plánovať kvalitu? Pokročilé plánovanie kvality je proces, kde sa plánujú ukazovatele kvality, procesy kontrol ako aj reklamácie. Tento nástroj poskytuje možnosť zmeny myslenia z reaktívneho na proaktívny. Súčasťou kurzu sú praktické príklady.

 

Cieľová skupina: vrcholový, stredný a nižší management

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos APQP pre organizáciu
 • 19 bodov plánovania kvality
 • Nástroje APQP

              - PPAP

              - diagram príčin a následkov

              - vývojový diagram procesu

              - DCP (plán regulácie rozmerov)

              - QFD

 • Spôsoby tvorby plánovania ukazovateľov kvality, procesov kontrol a reklamácií
 • Ako pomocou kontrolných plánov získať merateľné výsledky zlepšovanie
 • Spôsoby tvorby harmonogramov kvality
 • Dokumenty procesu APQP (formuláre)
 • Cyklus PDCA a jeho súvislosť s APQP
Poče zobrazení: 1476
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
5 Školenie Baseline Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

S použitím nástrojov Value Stream Mapping Vas naučíme, ako detailne zmapovať súčasný stav organizácie, identifikovať hlavné príležitosti a definovať budúci stav. Baseline Vam pomôže efektívne naplánovať smer organizácie, vedúce k zvýšeniu kvality, zrýchlenie dodávok a znižovaní nákladov.

 

Cieľová skupina: vrcholový a stredný management, pracovníci jednotlivých procesov, špecialisti

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos Baseline pre organizáciu
 • Metodiky vytváranie Baseline
 • Definícia hlavných oblastí pre zlepšovanie
 • Možnosti zberu údajov
 • Možnosti pozorovanie
 • Analýza projektu a plán zlepšovania
 • Kľúčové nástroje Baseline

              - existujúce údaje

              - nástroje pre tvorbu ďalších údajov

              - nástroje pozorovanie

Poče zobrazení: 1377
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
6 Školenie CTQ Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Metoda CTQ rieši nielen kritické procesy, ale i funkčné. Existujú presné pravidla, ako riadiť kritické a ako riadiť funkčné procesy. Je potrebné sa nimi zaoberať, pretože tieto procesy sú väčšinou náhodné a často krát sa stáva, že je ich veľmi ťažké odhaliť. Naučíme Vás ako zajistit stabilitu procesov a popsat a riadit náhodé procesy.

 

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, pracovníci zodpovední za riadenie procesov

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos CTQ procesu pre organizáciu
 • Definície riadenie náhodných a funkčných procesov
 • Pravidla ako riadiť kritické a funkčné procesy
 • Náhodné procesy
 • Ako sa náhoda popisuje náhoda a či je náhoda v plánovanej kvalite naozaj náhodná
Poče zobrazení: 2323
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
7 Školenie eliminácia plytvania Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Počas tohto školenia sa naučíte "vidieť" plytvania v procesoch. Školenie Vám prinesie okrem teoretického základy aj praktické skúsenosti. Cieľom je priebežne odstraňovať všetky činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu v očiach zákazníka. To je dôležitou schopnosťou každej štíhlej organizácie.

 

Cieľová skupina: stredný a nižší management - vedúci pracovníci, vedúci tímy, ostatné kľúčový zamestnanci

 

Obsahová náplň:

 • Identifikácia a eliminácia plytvania
 • Základná terminológia (NVA, VA, NVAN)
 • Základné zdroje plytvania
 • Druhy plytvania a príklady z praxe
 • Analýza, odhaľovanie a kroky vedúce k eliminácii plytvania
 • Praktické príklady plýtávní a ich odstránenie
Poče zobrazení: 1786
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň:
Kapacita: 100 z 100
8 Školenie FIFO Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Kurz sa intenzívne venuje špecifickým otázkam optimalizácie zásob a je prakticky zameraný na osvojenie metódy riadenia zásob FIFO (First in - First out). Na praktických príkladoch sa naučíte, ako optimalizovať zásoby.

 

Cieľová skupina: stredný management - pracovníci nákupu, predaja, logistiky a zásobovania

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a princípy metódy FIFO
 • Výhody a nevýhody oproti iným systémom riadenia zásob a toku materiálu
 • ABC, FEFO, LIFO, HIFO, JIT
 • Sledovanie dávok
 • Ukazovatele riadenie zásob
 • Ekonomicky optimálna veľkosť objednávky
 • Praktické príklady optimalizácie zásob
Poče zobrazení: 1797
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň:
Kapacita: 99 z 100
9 Školenie FLI Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Každá výrobná dávka musí byť jednotná. Nástroj FLI efektívne a jednoducho pomáha nielen vizualizovať, ale i kontrolovať, či je celá výrobná dávka v poriadku a rovnaká dohľadateľnosť výrobnej dávky. Cielom je dodávať zákazníkovi jednotné dávky priamo v procese. Upozorníme Vás na to, čo je dôležité a čomu sa vyhýbať. Po absolvovanom kurze budete schopní úspešne nastaviť proces FLI v praxi.

 

Cieľová skupina: stredný management - pracovníci nákupu, predaja, logistiky a zásobovania

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos procesu FLI pre organizáciu
 • Správne definovanie procesu
 • Tvorba skúšobne dávky (virtuálne)
 • Možné poškodenia výrobnej dávky
 • Nastavení kontroly všetkých požadovaných a pre kvalitu dôležitých parametrov FLI v rámci výrobnej dávky
Poče zobrazení: 1309
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
10 Školenie FMEA Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Analýzy FMEA patrí k základným preventívnym metódam managementu kvality. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so všeobecnými prístupy pri zabezpečovaní "kvality, odhadnúť možný výskyt chýb a ich príčin už vo vývoji, ohodnotenie ich rizík a návrh opatrení obmedzujúce existujúci chyby a ktorý zároveň budú pôsobit preventívne.

 

Cieľová skupina: management kvality, projektový a výrobný management, pracovníci vývoja a ďalší pracovníci zodpovední za procesy

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos nástroja FMEA pre organizáciu
 • Jednotlivé nástroje FMEA a ich možnosťi identifikácie potenciálnych chýb
 • (kontrolný plán, procesná mapa, matica príčin a dôsledkov, Sipoc)
 • Metodika FMEA
 • Kroky v procese FMEA
 • Vyhodnocovanie chýb, optimalizovanie konceptu a vyhodnocovanie výsledkov
 • Analýza rizík a stanovenie miery rizika (Risk Priority Number)
 • Návrh opatrenia eliminujúce riziká s možnosťou im predchádzať
Poče zobrazení: 1992
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100

Strana 1 z 3