FIFO

Stav, kedy tovar, ktorý bol uložený do skladu ako prvý, sa zo skladu ako prvý aj znova vyberie

Cieľ:

-Definovať a zaručiť takýto stav

Výsledok:

Riadenie výstupu 

 

icon 0046_cart FIFO

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo FIFO?

Krok 2: Jednoduché sledovanie dávok

Krok 3: Implementácia FIFO v sklade, ale i na pracovnej ploche

spat

 

 

FMEA

Táto metóda je tímovou analýzou možnosti vzniku porúch a chýb u posudzovaného návrhu

-ohodnotenie ich rizík, návrh a realizáciu opatrení vedúcich k zlepšeniu kvality návrhu

-skúsenosti ukazujú, že použitím tejto metódy je možné odhaliť 70 až 90% možných nezhôd

-v praxi sa uplatňuje najmä podľa metodiky amerických výrobcov automobilov QS 9000 alebo podľa metodiky nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA

Cieľ:

-odhaľovať chyby skôr ako sa stanu pre Design a Process

Výsledok:

70%–90% odhalených chýb skôr ako sa stanu

 

icon 0049_tag FMEA

 

Spôsob vykonania:

- Analýza chýb

- Hodnotenie chýb

- Optimalizácia konceptu

- Vyhodnotenie výsledkov

spat

 

 

RPS

Eskalácia problému je v mnohých spoločnostiach zavedená, ale nie vždy je efektívna natoľko, aby sa problém znova nevyskytol. Filozofia rapídneho vyriešenia problému je založená na eskalácii a osobným

zainteresovaním zamestnancov pre okamžitú nápravu

Cieľ:

-Eskalácia a nezakrývanie problému

-Osobná zodpovednosť za riešenia

Výsledok: Problémy sa budú riešiť a nie stupňovať

 

icon 0045_ticket RPS

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Eskalačný proces -jeho vysvetlenie a možnosti uplatnenia

Krok 2: Prečo je dôležité byť osobným príkladom pre riešenie problému

Krok 3: Workshop pre príklad rapídneho a štandardného riešenia problému

spat

 

 

TABLE MANAGEMENT

Board management štandardizuje všetky reportovacie výstupy, vizualizuje poriadok a učí disciplíne

Cieľ:

-Vytvorenie štandardizovaných tabúľ s efektívnym motivovacím faktorom pre zamestnancov

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0009_graph TABLE MANAGEMENT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo tabule?

Krok 2: Štandardizácia –prečo je taká dôležitá

Krok 3: Uvedenie príkladov z praxe

spat

 

 

TPM

Totálna produktívna údržba:

T -ako Total (za účasti všetkých zamestnancov organizácie)

P -ako Productive (efektívnosť údržby a výrobných zariadení, neustále zdokonaľovanie)

M -ako Maintenance (udržovanie strojov a zariadení v dobrom technickom stave)

Cieľ:

-Cieľom TPM je maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu ČLOVEK –STROJ.

Výsledok:

Efektívne riadená údržba

 

icon 0048_liefbuoy TPM

 

Spôsob vykonania:

-Návrh aktivít pre zlepšovanie efektívnosti zariadení

-Program autonómnej údržby vykonávaný operátormi zariadení

-Systém plánovanej údržby

-Tréning pre zlepšenie zručností v operáciách a údržbe

-Systém pre návrh preventívnej údržby a včasnú kontrolu a opravy zariadenia

spat

 

 

SUGESTION BOX

Tak ako Kaizen, i tento proces je o zlepšovaní procesov. Kaizen je filozofiou, avšak suggestion box je nástroj ako efektívne a prakticky zapojiť celú spoločnosť do zlepšovaní

Cieľ:

-Zapojenie celej spoločnosti do zlepšovacích procesov

Výsledok: Neustále zlepšovanie

 

icon 0047_news SUGESTION BOX

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vysvetlenie pojmu PDCA

Krok 2: Princíp neustáleho zlepšovania

Krok 3: Nastavenie otvorenej komunikácie a schránky pre zlepšovacie návrhy

spat

 

 

VISUAL MANAGEMENT

Visual management zabezpečuje poriadok, štandardizáciu, čistotu a hlavne disciplínu. Ukážeme Vám ako takýto management riadiť, ako vytvárať hodnoty a ako motivovať zamestnancov pre tento druh riadenia

Cieľ:

-Vytvorenie produktívnych pracovísk

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0045_ticket VISUAL MANAGEMENT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Zmapovanie súčasného stavu

Krok 2: Uvedenie príkladov

Krok 3: Workshop pre štandardizáciu

spat

 

 

KEY POINT

Key point je veľmi jednoduchá metóda ako evidovať zákaznícke nástroje vizuálnym spôsobom. Tento jednoduchý nástroj vizualizuje interné a externé reklamácie, chyby a dôležité upozornenia

Ciel:

-Vizualizácia reklamácii

Výsledok:

Viditeľné riadenie reklamácii a implementácia gemba (go to see) do procesu

 

icon 0017_key KEY POINT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Čo je go to see?

Krok 2: Definovanie procesov pre Key points

Krok 3: Príklad a simulácia implementácie key point

spat

 

 

RED DIAMANT

Proces červeného diamantu ukazuje, ktoré procesy sú kritické, a na ktoré procesy je potrebné sa zamerať, vzhľadom ku garancii najvyššej kvality. Tento proces ukazuje na priority a definuje, ako sa správať

k špeciálnym procesom

Cieľ:

-Riadiť kritické procesy

Výsledok:

Kritické procesy pod kontrolou, a tým garancia a neustále zvyšovanie kvality

 

icon 0026_reel RED DIAMANT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Definovanie kritických procesov

Krok 2: Definovanie ako ich riadiť pomocou červeného diamantu

Krok 3: Nastavenie procesu riadenia, filozofia Cpk

spat

 

 

SKILLS MATRIX

Pre rozvoj zamestnancov je veľmi dôležitým faktorom ich plánovaný rozvoj. Plánovanie vzdelávania a následný rozvoj kľúčových zamestnancov je základným kameňom úspešnej spoločnosti.

Skills Matrix je jednoduchý nástroj ako toto plánovanie uskutočniť.

Cieľ:

-Definovať a rozvíjať kľúčovo dôležitých zamestnancov

-Štandardizovať rozvoj pre všetkých zamestnancov

Výsledok:

Jednoduchá a prehľadná matica školení, vzdelávania a rozvoja

 

icon 0045_ticket SKILLS MATRIX

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Definovanie matice

Krok 2: Definovanie kľúčových zamestnancov

Krok 3: Implementácia matice

spat

 

 

SPC

Štatistická regulácia procesu je významným nástrojom pre neustále zlepšovanie procesov. Vo všeobecnosti sa SPC zaoberá zaznamenávaním (zberom) údajov, analýzou hodnôt sledovaného znaku, vypočítaním ukazovateľov spôsobilosti procesu a stanovením efektívnosti prijatých opatrení. V zmysle filozofie P-D-C-A sa jedná o neustále sa opakujúci cyklus činností.

Cieľ:

-Riadenie procesov v zmysle štatistických ukazovateľov

Výsledok:

Stabilné a robustné procesy

 

icon 0036_umbrella SPC

 

Spôsob vykonania:

-histogram

-tvary histogramu

-normálne rozdelenie hodnôt

-spôsobilosť procesu a zariadení

-SPC meraním (porovnávaním, regulačné diagramy, metodika určenia regulačných medzí, vedenie a vyhodnocovanie regulačných diagramov)

-štatistická previerka

spat

 

 

OK TO SHIP

Ok to ship je spôsob garantovania plánovanej kvality pre zákazníka. Tento proces zabezpečuje, že zákazník dostane iba garantovanú najvyššiu kvalitu. S týmto procesom bude linka kvalifikovaná skôr, ako sa na nej  začne vyrábať, alebo vznikne odchýlkové riadenie, avšak so súhlasom zákazníka

Cieľ:

-Dodávať zákazníkovi len taký produkt, ktorý bol vyrobený na kvalifikovaných zariadeniach a tak garantovať najlepšiu kvalitu

Výsledok:

Spokojný zákazník, proces kvalifikácie liniek

 

icon 0024_stamp OK TO SHIP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo nevyrábať na nekvalifikovaných procesoch?

Krok 2: Ako garantovať kvalitu?

Krok 3: Nastavenie procesu riadenej odchýlky

spat

 

 

MOR

Tento nástroj využíva jednoduché manažérske metódy pre reportovanie významných a hlavne prioritných ukazovateľov. Ukážeme Vám, ako je možné jednoducho štandardizovať ukazovatele výroby a kvality.

Cieľ:

-Zavedenie jednoduchého reportovacieho systému pre management

-Štandardizovať výstupy výroby a kvality (ako PPM, Yield, OTTR a pod.)

Výsledok:

Jednoduchý a prehľadný reportovací systém so štandardnými ukazovateľmi

 

icon 0045_ticket MOR

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Zmapovanie súčasného stavu

Krok 2: Vyškolenie účastníkov pre štandardné spôsoby reportovania

Krok 3: Nastavenie ukazovateľov

Krok 4: Nastavenie jednoduchého reportovacieho systému


spat

 

 

8D

Metóda Global 8D je účinná metóda, ktorá sa používa tam, kde sa objaví problém, ktorého príčina je neznáma a kde je nutné riešiť problém čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a pritom ochrániť zákazníka od nežiaducich dôsledkov.

Cieľ:

-Riešenie zákazníckych reklamácií

Výsledok:

Riadené a plánované zákaznícke reklamácie

 

icon 0044_files 8D

 

Spôsob vykonania:

D0 -Príprava pre proces G8D,

D1–Založenie tímu

D2–Popis problému,

D3–Návrh dočasných nápravných opatrení

D4–Definovanie a verifikácia príčin a bodu úniku,

D5–Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení

D6–Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení,

D7–Prevencia výskytu

D8–Uznanie tímových a individuálnych príspevkov

spat

 

 

FLI

Každá výrobná dávka musí byť jednotná. Tento nástroj efektívne a jednoducho pomáha nielen vizualizovať ale i kontrolovať, či je celá výrobná dávka v poriadku a rovnaká

Cieľ:

-Dodávať zákazníkovi jednotné dávky priamo v procese

Výsledok:

Dohľadateľnosť výrobnej dávky, jednotnosť a disciplína v pracovnom procese

 

icon 0014_network FLI

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vytvorenie skúšobnej dávky (virtuálne) a definovanie jej možného poškodenia

Krok 2: Nastavenie procesu prvého a posledného kusu –a ukážka, na čo treba pamätať

Krok 3: Definovanie procesu

spat

 

 

Process mapping

S použitím metódy mapovanie pomocou VSM (Value Stream Mapping) Vašu spoločnosť zmapujeme do

fázy prehľadu aktuálneho stavu ako i simulácie budúceho stavu.

Cieľ:

- Zmapovanie všetkých procesov v spoločnosti

- Definovanie vlastníkov procesov

Výsledok:

Mapa procesov s pevne definovanou štruktúrou a definovanými vlastníkmi procesov

 

icon 0010_address-book Process mapping 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Konzultácia so zamestnancami a mapovanie ich stavu

Krok 2: Vyhodnotenie diskusie a konzultácia s managementom

Krok 3: Návrh mapy procesov

Krok 4: Pridelenie vlastníkom procesov, definovanie zodpovednosti a právomoci


spat

 

 

MSA

Každý proces merania má svoju odchýlku a svoju stabilitu. Avšak tá sa môže po čase meniť a mení sa vždy v časovej rade. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť je jeden z významných ukazateľov procesu merania, ktorý zabezpečuje stabilitu procesu.

Cieľ:

-Riadiť a stabilizovať proces merania

Výsledok:

Vysoký štandard merania, a s tým spojená dôveryhodnosť výsledkov

 

icon 0035_projects MSA

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: GR&R

Krok 2: Cpk –ukazovateľ spôsobilosti –prečo ho interpretovať

Krok 3: Workshop pre GR&R atributívne a hodnotové meranie

spat

 

 

RED TABLE

Tento elegantný a jednoduchý spôsob vizualizácie reklamácií od zákazníka pomáha uvedomiť si, že každá reklamácia je nežiaduci stav, a tým že sa problém zviditeľní, pomôže zamestnancom reagovať na problémy zákazníka

Cieľ:

-Zviditeľnenie zákazníckych reklamácii

Výsledok:

Znižovanie reklamácií pomocou vizualizácie počtu a konkrétnych detailov

 

icon 0032_gallery RED TABLE

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: červená farba –nežiaduci efekt pre výrobu

Krok 2: Každý vidí reklamácie – i zákazník a to je motivácia ich eliminovať

Krok 3: Vytvorenie skúšobnej červenej tabule

spat

 

 

Hoshin plán

Hoshin plán je jeden z najlepších spôsobov ako strategické ciele spojiť s celou spoločnosťou. Pomocou Hoshin plánu Vám ukážeme ako spojiť strategické ciele spoločnosti s cieľmi jednotlivcov a tímov.

Cieľ:

-Stanovenie Hoshin plánu

-Prepojenie strategických cieľov spoločnosti s jednotlivými kľúčovými pracovníkmi

Výsledok:

Strategický plán pre obdobie 1, 3 až 5 rokov

 

icon 0010_address-book Hoshin plán

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Výber strategických cieľov

Krok 2: Výber kľúčových pracovníkov

Krok 3: Prepojenie cieľov spoločnosti s cieľmi kľúčových pracovníkov

spat

 

 

CTQ

Tento proces je veľmi podobný procesu červeného diamantu, avšak líšia sa v jednej zásadnej veci a to že CTQ rieši i funkčné a nielen kritické procesy. Existujú presne pravidlá ako riadiť kritické a ako riadiť funkčné procesy. Je potrebné sa nimi zaoberať, pretože tieto procesy sú väčšinou náhodné a často krát sa stáva, že je ich veľmi ťažké odhaliť. Proces CTQ zabezpečuje stabilitu týchto procesov

Cieľ:

-Popísať a riadiť náhodné procesy

Výsledok:

Väčšina náhodných procesov môže byť riadená

 

icon 0033_prize CTQ

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Nájsť takéto procesy

Krok 2: ako sa popisuje náhoda? Je náhoda v plánovanej kvalite náhodná?

Krok 3: Workshop pre podchytenie a riadenie náhodných a funkčných procesov

spat

 

 

QRQC

Quick response Quality Control je efektívny nástroj ako riešiť zákaznícke reklamácie efektívne a včas, tak aby bol zákazník spokojný a zabezpečiť, aby sa reklamácia neopakovala

Cieľ:

-Vytvorenie QRQC filozofie a nástroja pre plánované znižovanie chybovosti

Výsledok:

Kontrolované pracoviská riadenia reklamácii

 

icon 0067_faq QRQC

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo QRQC?

Krok 2: Kto je zapojený do riešenia reklamácii?

Krok 3: Zavedenie prvej QRQC oblasti

spat

 

 

Eliminácia plýtvania


Každá spoločnosť potrebuje vediet v akom stave sa nachádza


Pomôžeme Vám presne definovať základnu koncepciu lean managementu a ukážeme Vám, aké sú základne predpoklady preto, aby ste mohli neustále rásť. Preto sme pre Vás pripravily nástroje, ktoré pomocou lean managementu realizujú predpoklad rastu.

icon 0003_chat Eliminácia plýtvania


V rámci týchto služieb Vám ponúkame nielen vytvorenie analýzy potrieb a odporúčaní, ale taktiež Vám projektovo zabezpečíme zavedenie dôležitých zmien a preškolenie zodpovedných zamestnancov.

spat

 

 

PPAP

Na základe PPAP procesu je spoločnosť schopná v rámci predvýrobných etáp zaistiť prevádzanie a dokumentovanie takých činností, bez ktorých Vám zákazník neschváli zahájenie sériovej výroby.

Dozviete sa, ktoré dokumenty je nutné predkladať ku schváleniu a ktoré musia byť zákazníkovi k dispozícií vo Vašej organizácii.

Cieľ:-Riadené schvaľovanie dielov vo výrobe

Výsledok: Naplnenie podstaty riadeného procesu zavádzania výroby 

 

icon 0057_sticker PPAP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Terminológia a pojmy

Krok 2: Prehľad FMEA, QFD, SPC, MSA a iné

Krok 3: Simultánna implementácia prvkov PPAP

spat

 

 

6S

6S a Board management je jeden z najefektívnejších nástrojov vizuálneho managementu. Pretože sú to veľmi jednoduché nástroje, výsledok sa dostaví okamžite.

Cieľ:

- Vytvorenie produktívnych pracovísk 

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0067_faq 6S

 

Spôsob vykonania:

Krok 0: Školenie

Krok 1: 1S –Seiri –Vytriediť

Krok 2: 2S –Seiton –Označiť

Krok 3: 3S –Seiso –Upratať

Krok 4: 4S –Seiketsu –Štandardizovať

Krok 5: 5S –Shituke –Systematizovať

Krok 6: 6S –Safety –Bezpečnosť

spat

 

 

Nástroj Baseline


Každá spoločnosť potrebuje vediet v akom stave sa nachádza


Pomôžeme Vám presne definovať základnu koncepciu lean managementu a ukážeme Vám, aké sú základne predpoklady preto, aby ste mohli neustále rásť. Preto sme pre Vás pripravily nástroje, ktoré pomocou lean managementu realizujú predpoklad rastu.

icon 0000 home Baseline


V rámci týchto služieb Vám ponúkame nielen vytvorenie analýzy potrieb a odporúčaní, ale taktiež Vám projektovo zabezpečíme zavedenie dôležitých zmien a preškolenie zodpovedných zamestnancov.

spat

 

 

APQP

Pokročilé plánovanie kvality je proces, kde sa kvalita dopredu plánuje. Plánujú sa ukazovatele kvality, proces kontrol ako i reklamácie. Tento nástroj poskytuje možnosť zmeny myslenia z reaktívneho na proaktívne riešenia

Cieľ:

-Aplikácia APQP naprieč celou spoločnosťou

-Plánovanie kvality

Výsledok: Procesy kvality budu pod kontrolou, pretože sa budú plánovať

 

icon 0055_savings APQP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vysvetlenie 19 bodov plánovania kvality

Krok 2: Praktické príklady

Krok 3: Workshop ako naplniť podstatu 19 bodov plánovania kvality

spat

 

 

KAIZEN

je hnutie zlepšovania v drobných krokoch, ktorým sa japonská spoločnosť riadi v každodennom osobnom a pracovnom živote.

Cieľ:

-spokojný zákazník -jednoduchšia, lacnejšia, rýchlejšia a bezpečnejšia práca

-nižšie výrobné náklady a kratšia priebežná doba výroby -nulová nekvalita výrobkov alebo služieb

-plnenie termínov

-rýchle pretypovanie strojov

Výsledok:

Neustále zlepšovanie

 

icon 0067_faq KAIZEN

 

Spôsob vykonania:

-Tím riešiaci jednu konkrétnu zložitú úlohu (zlepšenie akostných parametrov na najstaršom stroji z linky)

-Tím riešiaci jednoduchšie úlohy na danej ploche pracoviska, upravenie podniku (hlučnosť, výroba prenosného kontajneru, vešiak na mastné rukavice, atď.)

-Jednotlivec, súčasť tímu (spoločnosti), nezávislé riešiaci svoje námety na zlepšenie (Kaizen - malé zlepšenia, zlepšovacie návrhy, podnety tímom) 

spat